Программалык аккредитация
1.1. Билим берүү программасынын мазмуну жана окуу методикалык жактан камсыз болушу

5-11-кл Кыргыз тили жана адабияты

11-кл Физика астраномия

7-кл Физика

Башталгыч класстарынын календардык планы

5-11-кл Математика календардык план

7-11-кл Геометрия календардык план

5,6,7,8,9-кл Технология сабагынын календардык планы

7-кл Англис тили

8-кл Англис тили

5-кл Англис тили КТП

6-кл Ангис тили КТП

5-9-кл Информатика КТП

6-11-кл Биология КТП

8-11-кл Химия КТП

1-2-4-8-9-10-кл. Орус тили жана адабияты сабагынын КТП

5-кл. Орус тили жана адабияты сабагынын КТП

7-9-11-кл Орус тили жана адабияты сабагынын КТП

Адам жана коом КТП

5-11-класстар Тарых сабагынын КТП

1.2

1.3

1.4

МТБ боюнча маалымат

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

МТБны жакшыртуу планы